Broadleaf Trees

Buy your trees online

Common Alder - Alnus glutinosa
 
Common Alder - Alnus glutinosa
€1.20
Latin Name: Alnus glutinosa
Size: 40+cm
Silver Birch - Betula pendula
 
Silver Birch - Betula pendula
€1.20
Latin Name: Betula pendula
Size: 40+cm
Common Birch - Betula pubescens
 
Common Birch - Betula pubescens
€1.20
Latin Name: Betula pubescens
Size: 40+cm
Hazel - Corylus avellana
 
Hazel - Corylus avellana
€1.20
Latin Name: Corylus avellana
Size: 40+cm
Pedunculate Oak - Quercus robor
 
Pedunculate Oak - Quercus robor
€1.20
Size: TBA
Minimum Order: 100
Mountain Ash (Rowan) - Sorbus aucuparia
 
Mountain Ash (Rowan) - Sorbus aucuparia
€1.20
Latin Name: Sorbus aucuparia
Size: 40+cm
Wild Cherry - Prunus avium
 
Wild Cherry - Prunus avium
€1.20
Latin Name: Prunus avium
Size: 40+cm
Whitethorn - Crataegus monogyna
 
Whitethorn - Crataegus monogyna
€1.00
Latin Name: Crataegus monogyna
Size: 40+cm
Beech - Fagus sylvatica
 
Beech - Fagus sylvatica
€1.00
Latin Name: Fagus sylvatica
Size: 40+cm
Sycamore - Acer pseudoplantanus
 
Sycamore - Acer pseudoplantanus
€1.20
Latin Name: Acer pseudoplantanus
Size: 40+cm
Norway Maple - Acer platinodes
 
Norway Maple - Acer platinodes
€1.20
Latin Name: Acer platinodes
Size: 40+cm
Agree